Lidocain-HCl

Lidocainum

Ausgangsmaterial: Lidocain
Anwendungsgebiete: Lokalanästhetikum, membranstabilisierendes Antiarrhythmikum

Kurzbeschreibung: Lidocain dient als Lokalanästhetikum bei Neuraltherapie.